Новости
“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”

Projekta nosaukums

“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”

Identifikācijas numurs

9.3.2.0/18/I/013

Programma

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"

Īstenošanas vieta

SIA “Ludzas medicīnas centrs” slimnīcas ēkas korpuss un poliklīnikas ēka

Īstenošanas laiks

2018.gada 11. decembris līdz 2019.gada 31.decembrim

Mērķis

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Ludzas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, attīstot SIA “Ludzas medicīnas centrs” infrastruktūru un medicīniskās tehnoloģijas.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots:

  • iegādāties medicīniskās tehnoloģijas: aprūpes nodaļai, dienas stacionāram, funkcionālās diagnostikas, ftiziopneimonologa kabinetiem, diagnostiskās radioloģijas nodaļai, dermatologa, otolaringologa, ķirurga un ginekologa kabinetiem.
  • āra pacēlāja ierīkošana pie poliklīnikas ēkas, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Rezultatīvie rādītāji

  • divās ārstniecības iestādēs (1-ambulatoriem pakalpojumiem, 1 stacionāriem pakalpojumiem) tiks veikti ieguldījumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

Projekta budžets

331 317.78 EUR

ERAF finansējums

 280 737.15 EUR (85%) ir ERAF līdzfinansējums

Kontaktinformācija

Ilona Mekša (SIA “Ludzas medicīnas centrs” projektu vadītāja; tālrunis: 29593757; ilona.meksa@ludza.lv)

Projekta publicitāte


image