Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informācija
Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

SIA "Ludzas medicīnas centrs" statūti

SIA "Ludzas medicīnas centrs" vidēja termiņa attīstības stratēģija 2017. - 2020. gadam

SIA "Ludzas medicīnas centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam

SIA "Ludzas medicīnas centrs" Ētikas kodekss

SIA "Ludzas medicīnas centrs" Ētikas komisijas nolikums

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes reglaments

SIA "Ludzas medicīnas centrs" iekšējās kārtības noteikumi stacionārās daļas pacientiem un apmeklētājiem

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2017. gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā  1x gadā Veiktās iemaksas 2018. gadā
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā 2017. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu
Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Ludzas medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos) 2018. gada 3 mēnešu darbības pārskati:

- Operatīvā bilance

- Peļņas vai zaudējumu aprēķins

- Naudas plūsmas pārskats

2018. gada 6 mēnešu darbības pārskati:

- Operatīvā bilance

- Peļņas vai zaudējumu aprēķins

- Naudas plūsmas pārskats

2018. gada 9 mēnešu darbības pārskati:

-Operatīvā bilance

-Peļņas vai zaudējumu aprēķins

- Naudas plūsmas pārskats

Auditēts gada pārskats 1x gadā Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” ir divi dalībnieki:
(1) Latvijas Republikas Veselības ministrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, adrese - Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, kas pārstāv 4 242 680 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 58% no kopējā kapitāla);
(2) Ludzas novada pašvaldība, reģistr

ācijas Nr. 90000017453, adrese - Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kas pārstāv 3 079 042 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 42% no kopējā kapitāla).

SIA "Ludzas medicīnas centrs" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi

Struktūras shēma

Pakļautības shēma

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Kapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi (šobrīd nav)
Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi

Iepirkumi

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/